หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นน้ำกิ๋นหนอง
อักษรล้านนา
กินฯนาฯกินฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[กินน้ำกินหนอง]
ความหมาย

ก.กินน้ำกินท่า,ดื่มน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นน้ำกิ๋นหนอง (กินฯนาฯกินฯหนฯอฯง)