หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตุ๊จ๋ก
อักษรล้านนา
กินฯทุจ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กินทุจก]
ความหมาย

น.เรียกพระสงฆ์นักเทศน์ธรรมมหาชาติที่มีความชำนาญในกัณฑ์ชูชก. (จังหวัดน่านใช้ ''ตี้นั่ง-ที่นั่ง'' เช่น ตี้นั่งมัทรี ตี้นั่งตุ๊จ๋ก เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตุ๊จ๋ก (กินฯทุจ฿กฯ)