หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นติ๋กๆ
อักษรล้านนา
กินฯติๆกฯ
เทียบอักษรไทย
[กินติกๆ]
ความหมาย

ก.กินเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นติ๋กๆ (กินฯติๆกฯ)