หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตอน
อักษรล้านนา
กินฯทอฯร
เทียบอักษรไทย
[กินทอน]
ความหมาย

ก.กินข้าวมื้อกลางวัน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''กิ๋นเข้าตอน''; ดู...กิ๋นเข้าตอน

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าตอน
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าทอฯร
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าทอน]
ความหมาย

ก.กินข้าวมื้อกลางวัน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''กิ๋นเข้าตอน''; กิ๋นเข้าตอน คือ รับประทานอาหารมื้อกลางวัน/กินข้าวมื้อกลางวัน/ฉันเพล (ใช้แด่พระภิกษุ สามเณร); กิ๋นตอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตอน (กินฯทอฯร)