หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดีกิ๋นลำ
อักษรล้านนา
กินฯดีกินฯลำ
เทียบอักษรไทย
[กินดีกินลำ]
ความหมาย

ก.กินอร่อย (อาจเป็นเพราะรสอาหารถูกปาก หรือหิวจัด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นดีกิ๋นลำ (กินฯดีกินฯลำ)