หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดาย
อักษรล้านนา
กินฯดินฯกินฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[กินดินกินซาย]
ความหมาย

สำ.ลำบากยากจน,ไม่มีอะไรจะกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นดินกิ๋นซาย (กินฯดินฯกินฯซายฯ)