หน้าหลัก
กิ๋นจ้าง
กินฯช่างฯ
[กินช่าง]

ว.รู้จักกินรู้จักใช้

กิ๋นจ้าง
กิ๋นจ้าง
กินฯจ้างฯ
[กินจ้าง]

ก.รับจ้าง,ทำงานโดยได้รับเงินหรือสิ่งของตอบแทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจ้าง (กินฯจ้างฯ)