หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจ้าง
อักษรล้านนา
กินฯช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[กินช่าง]
ความหมาย

ว.รู้จักกินรู้จักใช้

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจ้าง
อักษรล้านนา
กินฯจ้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กินจ้าง]
ความหมาย

ก.รับจ้าง,ทำงานโดยได้รับเงินหรือสิ่งของตอบแทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจ้าง (กินฯจ้างฯ)