หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นง่าว
อักษรล้านนา
กินฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[กินง่าว]
ความหมาย

ก.กินมากเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นง่าว (กินฯง่าวฯ)