หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นขี้ซาก
อักษรล้านนา
กินฯขี้ซากฯ
เทียบอักษรไทย
[กินขี้ซาก]
ความหมาย

ก.กินหลังจากที่ผู้อื่นกินแล้ว,กินของที่ผู้อื่นกินเหลือ,กินของเหลือเดน; สำ.แต่งงานกับหญิงหรือชายที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขี้ซาก (กินฯขี้ซากฯ)