หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นขันโตก
อักษรล้านนา
กินฯขันฯโต฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กินขันโตก]
ความหมาย

ก.รับประทานอาหารที่ใช้ขันโตกเป็นสำรับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขันโตก (กินฯขันฯโต฿กฯ)