หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นก่อ
อักษรล้านนา
กินฯกํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กินก่อ]
ความหมาย

ก.กินไหม,กินหรือไม่ (ก่อ ถ้าใช้ตามหลังคำกริยาใด จะทำให้คำนั้นเป็นคำถาม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นก่อ (กินฯกํอฯ)