หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นกั๋น
อักษรล้านนา
กินฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินกัน]
ความหมาย

ก.เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, กลมกลืนกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นกั๋น (กินฯกันฯ)