หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋น
อักษรล้านนา
กินฯ
เทียบอักษรไทย
[กิน]
ความหมาย

ก1.กิน - ทำให้ของแข็ง/ของเหลวบางชนิด ได้แก่อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของบริโภคต่างๆ ล่วงผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''กิ๋น''; เช่น กิ๋นเข้า - กินข้าว, กิ๋นน้ำ - ดื่มน้ำ, กิ๋นเข้าหนม - กินขนม, กิ๋นเหล้า - ดื่มเหล้า, กิ๋นหมาก - เคี้ยวหมาก, กิ๋นยา - กลืนยา ; ก2.คำว่า ''กิ๋น/กิน'' ภาษาเหนือมีความหมายมากมาย โดยเฉพาะในความหมายความหมดเปลือง ทำให้หมดเปลือง เช่น กินเวลา กินเงิน รถกินน้ำมัน ตู้เย็นกินไฟ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋น (กินฯ)