หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ้วเลือด
อักษรล้านนา
กิ้วฯเลิอฯด
เทียบอักษรไทย
[กิ้วเลือด]
ความหมาย

ก.ปวดเพราะเลือดออกหรือเลือดขึ้น,ปวดประจำเดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้วเลือด (กิ้วฯเลิอฯด)