หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ่วดอย
อักษรล้านนา
กิ่วฯดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ่วดอย]
ความหมาย

น.ช่องทางเดินบนภูเขาตรงรอยต่อของภูเขาสองลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ่วดอย (กิ่วฯดอฯยฯ)