หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิงิเก๊าะเงาะ
อักษรล้านนา
คิงิโคอฯะโงอฯะ
เทียบอักษรไทย
[คิงิเคาะเงาะ]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่เล็กและสั้นที่มีจำนวนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิงิเก๊าะเงาะ (คิงิโคอฯะโงอฯะ)