หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำเหล้น
อักษรล้านนา
คำฯเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[คำเหล้น]
ความหมาย

ก.คำพูดเล่น ที่มักพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเหล้น (คำฯเห้ลฯร)