หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำส่อ
อักษรล้านนา
คำฯสํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คำส่อ]
ความหมาย

น.คำพูดยุยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำส่อ (คำฯสํอฯ)