หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำสูมา
อักษรล้านนา
คำฯสูมา
เทียบอักษรไทย
[คำสูมา]
ความหมาย

น.คำกล่าวขอขมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสูมา (คำฯสูมา)