หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำสุ๋ด
อักษรล้านนา
คำฯสุด
เทียบอักษรไทย
[คำสุด]
ความหมาย

ก.คำขาด,คำสุดท้าย ว.ถึงที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสุ๋ด (คำฯสุด)