หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำมัก
อักษรล้านนา
คำฯมักฯ
เทียบอักษรไทย
[คำมัก]
ความหมาย

น.ความปรารถนา,ความต้องการ,ความใฝ่ฝัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำมัก (คำฯมักฯ)