หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาฮู
อักษรล้านนา
คาฯรู
เทียบอักษรไทย
[คารู]
ความหมาย

ก.ค้างอยู่ที่รู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาฮู (คาฯรู)