หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาอยฺู่
อักษรล้านนา
คาฯอยฯู่
เทียบอักษรไทย
[คาอฺยู่]
ความหมาย

ก.คาอยู่,ติดอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาอยู่ (คาฯอยฯู่)