หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
การ
อักษรล้านนา
คาฯรฯ
เทียบอักษรไทย
[คาร]
ความหมาย

น.ชื่อวัน : วันการ - วันอังคาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
การ (คาฯรฯ)