หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาย
อักษรล้านนา
คาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[คาย]
ความหมาย

น.คาย - สิ่งที่มีลักษณะเป็นผงหรือขนละเอียดแหลมคมเมื่อมากระทบผิวหนังทำให้รู้สึกระคายคัน เช่น คายหน่อไม้ ก.รู้สึกระคายคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาย (คาฯยฯ)