หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาพย์
อักษรล้านนา
กาพ์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[กาพย์]
ความหมาย

น. คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทหนึ่ง มักใช้ร่วมการแสดงพระธรรมเทศนา เช่น กาพย์เค้า กาพย์ปลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาพย์ (กาพ์ยฯ)