หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาบโปก
อักษรล้านนา
กาปฯโป฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กาบโปก]
ความหมาย

น.กาบของไม้ไผ่ขนาดใหญ่,กาบไม้ซาง,กาบไม้หก,กาบไม้บง,กาบไม้ไล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบโปก (กาปฯโป฿กฯ)