หน้าหลัก
กาน
คลฯาฯนฯ
[คลาน]

ก.คลาน - เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า เช่น เด็กคลาน

กาน
คาฯนฯ
[คาน]

น.ไม้คาน - ไม้ยาวสำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาน (คาฯนฯ)