หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาน
อักษรล้านนา
คลฯาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คลาน]
ความหมาย

ก.คลาน - เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า เช่น เด็กคลาน

ออกเสียงล้านนา
กาน
อักษรล้านนา
คาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คาน]
ความหมาย

น.ไม้คาน - ไม้ยาวสำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาน (คาฯนฯ)