หน้าหลัก
กาตี้
คาฯที่
[คาที่]

น.คาที่ เช่น ต๋ายกาตี้ - ตายคาที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาตี้ (คาฯที่)