หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาตี้
อักษรล้านนา
คาฯที่
เทียบอักษรไทย
[คาที่]
ความหมาย

น.คาที่ เช่น ต๋ายกาตี้ - ตายคาที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาตี้ (คาฯที่)