หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดเจ๊า
อักษรล้านนา
กาดฯเชั้า
เทียบอักษรไทย
[กาดเช้า]
ความหมาย

น.ตลาดที่มีการซื้อขายเฉพาะตอนเช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดเจ๊า (กาดฯเชั้า)