หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาด
อักษรล้านนา
กาดฯ
เทียบอักษรไทย
[กาด]
ความหมาย

น๑.ตลาด - สถานที่สำหรับซื้อขายของต่างๆ มีหลายประเภท เช่น กาดก้อม กาดนัด กาดแลง กาดหมั้ว เป็นต้น น๒.ผักกาด - ไม้ล้มลุก มีหลายชนิด ทั้งชนิดใบและชนิดหัว เช่น ผั๋กกาดขาวปี๋ ผั๋กกาดแม้ว ผั๋กกาดหัว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาด (กาดฯ)