หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กากดาก
อักษรล้านนา
กากฯดากฯ
เทียบอักษรไทย
[กากดาก]
ความหมาย

ว.ใช้ขยายแห้ง เช่น แห้งกากดาก - แห้งผาก,แห้งมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กากดาก (กากฯดากฯ)