หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาก
อักษรล้านนา
กากฯ
เทียบอักษรไทย
[กาก]
ความหมาย

น.ส่วนที่เหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนที่ดีออกไปแล้ว เช่น กากมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาก (กากฯ)