หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋วใจ๋
อักษรล้านนา
ก฿ลฯวฯไจ
เทียบอักษรไทย
[กลัวใจ]
ความหมาย

ก.เกรงขาม,ยอมรับในการกระทำอันยากที่ผู้อื่นจะทำได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋วใจ๋ (ก฿ลฯวฯไจ)