หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๋วเหลือ
อักษรล้านนา
ก฿ลฯวฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กลัวเหลือ]
ความหมาย

ก.เกรงว่าผู้อื่นจะได้ดีกว่า,เกรงว่าจะมีเศษตกค้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋วเหลือ (ก฿ลฯวฯเหิลฯอฯอ)