หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๋วสี
อักษรล้านนา
ก฿ลฯวฯสี
เทียบอักษรไทย
[กลัวสี]
ความหมาย

ก.เกรงขาม,เกรงในศักดิ์ศรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋วสี (ก฿ลฯวฯสี)