หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋มม์
อักษรล้านนา
กัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[กัมม์]
ความหมาย

ก.กรรม - ผลของการกระทำ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋มม์ (กัม์มฯ)