หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋บมูลี
อักษรล้านนา
กัปฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[กับมูลี]
ความหมาย

น.กล่องบุหรี่,ซองบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋บมูลี (กัปฯมูลี)