หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋นจน
อักษรล้านนา
กันฯช฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กันชน]
ความหมาย

น.กันชน-เครื่องป้องกันกระทบกระแทก หน้าหลังของยานพาหนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋นจน (กันฯช฿นฯ)