หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๋ก
อักษรล้านนา
กักฯ
เทียบอักษรไทย
[กัก]
ความหมาย

ก.กักกัน - กำหนดเขตให้อยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋ก (กักฯ)