หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊บ
อักษรล้านนา
คัปฯ
เทียบอักษรไทย
[คับ]
ความหมาย

ว๑.แน่น,ตึง,ฝืด,ทำได้โดยยาก เช่น เสื้อกั๊บ- เสื้อคับ,เตี่ยวกั๊บ-กางเกงคับ,กิ๋นกั๊บ-ทำยาก,หายาก ว๒.ไม่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่,ใจคอคับแคบ เช่น กั๊บอ๋กกั๊บใจ๋ - คับอกคับใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊บ (คัปฯ)