หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๊ด
อักษรล้านนา
คัดฯฯ
เทียบอักษรไทย
[คัด]
ความหมาย

ก.จุก,แน่น,ตึง,อึดอัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ด (คัดฯฯ)