หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นน้ำ
อักษรล้านนา
กั้นฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[กั้นน้ำ]
ความหมาย

ก.กั้นไม่ให้น้ำไหล

ออกเสียงล้านนา
กั้นน้ำ
อักษรล้านนา
กั้ลฯรนาฯ
เทียบอักษรไทย
[กลั้นน้ำ]
ความหมาย

ก.อดน้ำ,ไม่มีน้ำกินน้ำใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นน้ำ (กั้ลฯรนาฯ)