หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั่นตู่
อักษรล้านนา
กั่นฯตู่
เทียบอักษรไทย
[กั่นตู่]
ความหมาย

น.ชื่อแมลงชนิดหนึ่งมักกินหัวมันเทศ และทำให้บริเวณรอบแผลกัดมีรสเฝื่อน; ขี้ตู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั่นตู่ (กั่นฯตู่)