หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กันเสียม
อักษรล้านนา
คันฯฯสยฯม
เทียบอักษรไทย
[คันเสียม]
ความหมาย

น.คันเสียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันเสียม (คันฯฯสยฯม)