หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กันก๊าว
อักษรล้านนา
คันฯฯค้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[คันค้าว]
ความหมาย

น.คันไม้ที่ผูกติดกับโครงยอจับปลา สำหรับยกยอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันก๊าว (คันฯฯค้าฯวฯ)