หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กัน
อักษรล้านนา
คันฯ
เทียบอักษรไทย
[กัน]
ความหมาย

น.ที่จับ,ที่ถือ เช่น กันจ้อง - คันร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กัน (คันฯ)