หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะโลง
อักษรล้านนา
คะโล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[คะโลง]
ความหมาย

น.โคลง - คำประพันธ์ ร้อยกรองชนิดหนึ่ง ที่บังคับวรรณยุกต์และบังคับสัมผัส ซึ่งโคลงของล้านนามีฉันทลักษณ์ตรงกันกับโคลงของไทยภาคกลาง เพียงแต่มักจะไม่ค่อยเคร่งครัดในการจำกัดจำนวนคำ การส่งสัมผัส และตำแหน่งคำเอก-โท อาจกล่าวได้ว่า โคลงของล้านนาถือเอาความครบถ้วนของใจความว่าสำคัญมากกว่ากฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์; กั่นโลง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโลง (คะโล฿งฯ)