หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะหลี้
อักษรล้านนา
กะหี้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[กะหลี้]
ความหมาย

ดู...กะหลิ้ง

ออกเสียงล้านนา
กะหลิ้ง
อักษรล้านนา
กะหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[กะหลิ้ง]
ความหมาย

น.ซอกรักแร้; กะหลี้, เก๊าแฮ้ ก็ว่า เช่น จิ๋กะหลิ้ง - มือแหย่ที่ซอกรักแร้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลี้ (กะหี้ลฯ)