หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหลากั๋น
อักษรล้านนา
กหลฯากันฯ
เทียบอักษรไทย
[กะหลากัน]
ความหมาย

ก.ถ่วงดุลย์กัน,เข้าคู่กัน เช่น สวยบ้างไม่สวยบ้าง,โตบ้างเล็กบ้าง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลากั๋น (กหลฯากันฯ)